Pagina Principala

Titlu


 

Regulamentul

privind organizarea și desfășurarea

Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri, ediția a III-a

 

I. Dispoziții generale

 

1.   Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri, ediția a III-a (în continuare - Regulament) stabilește modul de organizare şi desfășurare a Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri (în continuare - Concurs), condițiile de înscriere și de participare, precum și procedura de premiere a participanților.

2.   Concursul este organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) din România. Pentru realizarea scopurilor propuse, conform prevederilor prezentului Regulament, pe durata desfășurării Concursului pot fi atrași și alți parteneri.

3.   Partener al Concursului poate fi orice persoană fizică sau juridică, care contribuie cu suport tehnic sau material necesar pentru buna desfășurare a Concursului.

4.   Concursul se organizează în scopul promovării sistemului de proprietate intelectuală, dezvoltării cunoștințelor și abilităților tinerilor în domeniul proprietății intelectuale, sensibilizării acestora asupra fenomenelor negative de contrafacere și piraterie, precum și dezvoltării aptitudinilor și spiritului competitiv al tinerilor.

5.    Sursele financiare pentru desfășurarea Concursului sunt asigurate din bugetul AGEPI,  precum și din sponsorizări, donații, acoperite de către partenerii Concursului. Nu se percep taxe de participare la Concurs.

 

II. Organizarea și desfășurarea Concursului

 

6.   Perioada de organizare a Concursului se aprobă prin Ordinul Directului General al AGEPI.

7.   Perioada de desfășurare a Concursului poate fi extinsă prin decizia Comitetului organizatoric al Concursului, dar nu mai mult de 3 luni.

8.   Anunțul despre extinderea perioadei de desfășurare este plasat pe paginile web oficiale ale AGEPI și ale partenerilor, până la expirarea termenului stabilit la pct. 7 din prezentul Regulament.

9.    Participant al Concursului poate fi orice tânăr din Republica Moldova și România, care studiază în instituțiile de învățământ secundar (clasele a IX-XII-a), profesional tehnic, secundar și profesional tehnic post-secundar.

10.     Participanții care corespund condițiilor stabilite la pct. 9 din prezentul Regulament se vor înregistra online pe pagina web a AGEPI, la adresa http://db.agepi.md/contest/Account/Register.

11.     Concursul  se desfășoară în trei etape, după cum urmează:

a)      etapa I-a: 26 aprilie – 30 iunie 2019;

b)      etapa a II-a: 1 iulie – 31 iulie 2019;

c)      etapa a III-a (finală): 5 august – 1 septembrie 2019.

12.     Fiecare etapă impune participanților  necesitatea respectării unor anumite condiții, conform anexelor nr. 1 și 2  la prezentul Regulament, care urmează a fi parcurse întocmai de către aceștia.

13.     Promovarea participanților de la o etapă la alta se efectuează după cum urmează:

a)   la etapa I-a a Concursului se admit toți participanții, care s-au înregistrat la Concurs, conform pct. 10 din prezentul Regulament;

b)    în cadrul etapei a II-a participanții vor răspunde la subiectele prezentate în Lista din anexa nr. 1 la prezentul Regulament, iar cei care au acumulat un punctaj egal sau mai mare de 7 puncte, prin scara docimologică de la 1 la 20 de puncte, vor fi admiși la etapa a III-a.

Formularul de înregistrare la Concurs și Lista întrebărilor pentru etapa a II-a a Concursului vor  fi disponibile pe pagina web a AGEPI, la adresa http://db.agepi.md/contest/ doar pentru participanții care au îndeplinit cerințele stabilite la pct. 10 din prezentul Regulament.

14.            Fiecare participant, care a trecut în etapa a III-a (finală) a Concursului, va pregăti o lucrare (prezentare Power Point, piesă, interviu, filmuleț, studiu,  desen etc.) în domeniul proprietății intelectuale, conform unuia dintre subiectele selectate din Lista temelor, potrivit anexei nr. 2 la prezentul Regulament. Participanții la concurs vor încărca lucrările pe aplicația http://db.agepi.md/contest/ până la data de 5 septembrie 2019.

15.   Evaluarea lucrărilor din cadrul etapei a III-a a Concursului va fi realizată de către Comitetul organizatoric în cadrul unei ședințe de totalizare la care vor fi invitați toți finaliștii Concursului. Evaluarea participanților se va efectua prin scara docimologică de la 1 la 10, unde 10 este punctajul maxim.

16.      În cadrul ședinței de totalizare a Comitetului organizatoric fiecare finalist va prezenta lucrarea elaborată într-o manieră cât mai interactivă, cu o durată maximă de 30 min.

17.     Comitetul organizatoric va pune la dispoziția participanților la Concurs pentru documentare informații relevante din domeniul proprietății intelectuale (broșuri, pliante), care pot fi accesate online, pe pagina web AGEPI la adresa http://db.agepi.md/contest/.

18.     Participanții la edițiile precedente pot să participe la Concurs doar cu condiția elaborării pentru etapa a III-a a Concursului a unei lucrări noi, diferită de cea prezentată la edițiile anterioare ale Concursului.

19.     Comitetul organizatoric nu va examina și aprecia lucrările care au fost prezentate la edițiile precedente ale Concursului.

 

III. Organizarea şi funcționarea Comitetului organizatoric

 

20.     Organizarea, desfășurarea şi evaluarea lucrărilor prezentate la Concurs sunt efectuate de către Comitetul organizatoric al Concursului, a cărui activitate se reglementează prin prezentul Regulament. Comitetul organizatoric este constituit din specialiști din cadrul AGEPI, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, OSIM și ORDA, precum și reprezentanți ai partenerilor, care urmează a fi identificați pe parcurs.

21.     Componența nominală a Comitetului organizatoric al Concursului se aprobă prin ordinul Directorului General al AGEPI.

22.     Comitetul organizatoric are următoarea componență: președinte, vicepreședinte, secretar și  membri, toți având drept de vot.

23.     Comitetul organizatoric exercită următoarele funcții:

a)      coordonează activitățile ce țin de organizarea Concursului, în baza prevederilor prezentului Regulament;

b)      concretizează termenele de desfășurare a Concursului;

c)      evaluează și sistematizează rezultatele Concursului la toate etapele prevăzute de prezentul Regulament;

d)      desemnează câștigătorii Concursului;

e)      îndeplinește alte funcții, stabilite de prezentul Regulament.

24.     Ședințele Comitetului organizatoric sunt prezidate de președinte, iar în absența lui, de vicepreședinte.

25.     Se consideră deliberative, ședințele la care participă majoritatea simplă din numărul membrilor Comitetului.

26.     În cazul în care unul dintre membrii Comitetului organizatoric absentează, el poate fi substituit (fără emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercită funcțiile acestuia pentru perioada de absență.

27.     Rezultatele examinării lucrărilor, la fiecare etapă a Concursului, se înscriu într-un proces-verbal, semnat de președintele și secretarul Comitetului organizatoric.

28.     Președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comitetului organizatoric îşi exercită funcțiile stabilite de prezentul Regulament fără a fi remunerați.

29.     Modalitatea de desfășurare a ședințelor Comitetului organizatoric cu participarea specialiștilor din România (OSIM și ORDA) va fi stabilită în regim de lucru.

 

 

IV. Evaluarea lucrărilor, desemnarea și premierea câștigătorilor

 

30.     Lista participanților care au fost promovați, la fiecare etapă a Concursului, se publică pe paginile web și Facebook ale AGEPI.

31.     Finaliști ai Concursului se desemnează participanții care au promovat etapa a III-a a concursului.

32.     Evaluarea lucrărilor se face în baza prezentărilor realizate de către finaliști în cadrul ședinței de totalizare (prezentarea poate fi făcută în persoană sau prin Skype).

33.     În funcție de punctajul acumulat, Comitetul organizatoric desemnează câștigătorii Concursului, primilor trei participanți clasați ai Concursului li se acordă diplome și premii.

34.     Toți finaliștii Concursului vor primi diplome de participare și materiale promoționale din partea AGEPI și a partenerilor.

35.     Partenerii Concursului pot institui și acorda alte premii în limita prevederilor prezentului Regulament despre care vor informa Comitetul organizatoric.

36.     Premiile și diplomele sunt înmânate de către Comitetul organizatoric în cadrul unei ședințe solemne, organizate în acest scop, data căreia este stabilită de către Președintele Comitetului organizatoric.

37.     Comitetul organizatoric poate acorda diplome de mențiune conducătorilor instituțiilor de învățământ, din cadrul cărora au participat la Concurs cel mai mare număr de elevi.

 

 

Inapoi

Up