Regulamentul

privind organizarea și desfășurarea

Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri

 

I. Dispoziții generale

 

1.   Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri (în continuare – Regulament) stabilește modul de organizare şi desfășurare a Concursului în domeniul proprietății intelectuale pentru tineri (în continuare – Concurs), condițiile de înregistrare și de participare, precum și procedura de evaluare și premiere a participanților.

2.   Concursul este organizat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) din România. Pentru realizarea scopurilor propuse, conform prevederilor prezentului Regulament, pe durata desfășurării Concursului pot fi atrași și alți parteneri.

3.   Partener al Concursului poate fi orice persoană fizică sau juridică, care contribuie cu suport tehnic sau material necesar pentru buna desfășurare a Concursului.

4.   Concursul se organizează anual în scopul promovării sistemului de proprietate intelectuală, dezvoltării cunoștințelor și abilităților tinerilor în domeniul proprietății intelectuale, sensibilizării acestora asupra fenomenelor negative de contrafacere și piraterie, precum și dezvoltării aptitudinilor și spiritului competitiv al tinerilor.

5.    Sursele financiare pentru desfășurarea Concursului sunt asigurate din bugetul AGEPI,  precum și din sponsorizări, donații, acoperite de către partenerii Concursului. Nu se percep taxe de participare la Concurs.

 

II. Organizarea și desfășurarea Concursului

 

6.    Concursul  se desfășoară în trei etape, după cum urmează:

a)      etapa I-a: 26 aprilie – 30 iunie; 

b)      etapa a II-a: 1 iulie – 31 iulie;

c)      etapa a III-a (finală): 1 august – 30 septembrie.

7.   În cazul în care la prima etapă a Concursului numărul de persoane înregistrate este mai mic de 10, perioada de desfășurare a Concursului poate fi extinsă prin decizia Comitetului organizatoric al Concursului, dar nu mai mult de 3 luni.

8.   Anunțul despre organizarea Concursului, precum și despre extinderea perioadei de desfășurare este plasat pe paginile web oficiale ale AGEPI și ale partenerilor.

9.    Participant al Concursului poate fi orice tânăr din Republica Moldova și România, care la data înregistrării la Concurs studiază în instituțiile de învățământ secundar (clasele a IX-XII-a), profesional tehnic, secundar și profesional tehnic post-secundar.  

10.     Participanții care corespund condițiilor stabilite la pct. 9 din prezentul Regulament se vor înregistra online pe pagina web a AGEPI, la adresa http://db.agepi.md/contest/Account/Register prin completarea Formularului de înregistrare.

11.     Fiecare etapă impune participanților  necesitatea respectării unor anumite condiții,  care urmează a fi parcurse întocmai de către aceștia.

12.     La etapa I-a a Concursului se consideră admiși toți participanții, înregistrați în condițiile pct. 10 din prezentul Regulament, aceștia fiind promovați în mod automat la etapa II-a. 

13.     În cadrul etapei a II-a, participanții vor răspunde la întrebările prezentate de către organizatorii Concursului, iar cei care au acumulat un punctaj egal sau mai mare de 7 puncte, prin scara docimologică de la 1 la 20 de puncte, vor fi admiși la etapa a III-a.

 

14.   Lista întrebărilor pentru etapa a II-a a Concursului  va  fi disponibilă pe pagina web a AGEPI, la adresa http://db.agepi.md/contest/ doar pentru participanții care au fost admiși la etapa a II-a a Concursului.

15.       Fiecare participant, care a trecut în etapa a III-a (finală) a Concursului, va pregăti o lucrare (prezentare Power Point, piesă, interviu, filmuleț, studiu,  desen etc.) în domeniul proprietății intelectuale, conform uneia dintre temele selectate din Lista propusă de către Organizatorii concursului pentru a III-a etapă a Concursului. Participanții la concurs vor încărca lucrările pe adresa http://db.agepi.md/contest/ până la data limită prevăzută la pct. 6 din prezentul Regulament.

16.   Evaluarea lucrărilor din cadrul etapei a III-a a Concursului va fi realizată de către Comitetul organizatoric în cadrul unei ședințe de totalizare la care vor fi invitați toți finaliștii Concursului. Evaluarea se va efectua prin scara docimologică de la 1 la 10, unde 10 este punctajul maxim.

17.      În cadrul ședinței de totalizare a Comitetului organizatoric fiecare finalist va prezenta lucrarea elaborată într-o manieră cât mai interactivă, cu o durată maximă de 30 min.

18.     Participanții la edițiile precedente pot să participe la Concurs doar cu condiția elaborării pentru etapa a III-a a Concursului a unei lucrări noi, diferită de cea prezentată la edițiile anterioare ale Concursului.

19.     Comitetul organizatoric nu va examina și aprecia lucrările care au fost prezentate la edițiile precedente ale Concursului.

 

III. Organizarea şi funcționarea Comitetului organizatoric

 

20.     Organizarea și desfășurarea Concursului, precum şi evaluarea lucrărilor prezentate la Concurs sunt efectuate de către Comitetul organizatoric al Concursului, a cărui activitate se reglementează prin prezentul Regulament. Comitetul organizatoric este constituit din specialiști din cadrul AGEPI, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, OSIM și ORDA, precum și reprezentanți ai partenerilor, care urmează a fi identificați pe parcurs.

21.     Componența nominală a Comitetului organizatoric al Concursului se aprobă, pentru fiecare ediție, prin ordinul Directorului General al AGEPI.

22.     Comitetul organizatoric are următoarea componență: președinte, vicepreședinte, secretar și  membri, toți având drept de vot.

23.     Comitetul organizatoric exercită următoarele funcții:

a)      coordonează activitățile ce țin de organizarea Concursului, în baza prevederilor prezentului Regulament;

b)      concretizează termenele de desfășurare a Concursului;

c)      stabilește data convocării ședinței de totalizare;

d)      evaluează și sistematizează rezultatele Concursului la toate etapele prevăzute de prezentul Regulament;

e)      desemnează câștigătorii Concursului;

f)     îndeplinește alte funcții, stabilite de prezentul Regulament.

24.     Ședințele Comitetului organizatoric sunt prezidate de președinte, iar în absența lui, de vicepreședinte.

25.     Se consideră deliberative, ședințele la care participă majoritatea simplă din numărul membrilor Comitetului.

26.     În cazul în care unul dintre membrii Comitetului organizatoric absentează, el poate fi substituit (fără emiterea unui ordin suplimentar) cu persoana care exercită funcțiile acestuia pentru perioada de absență.

27.     Rezultatele evaluării lucrărilor, la fiecare etapă a Concursului, se înscriu într-un proces-verbal, semnat de președintele și secretarul Comitetului organizatoric.

28.     Președintele, vicepreședintele, membrii și secretarul Comitetului organizatoric îşi exercită funcțiile stabilite de prezentul Regulament fără a fi remunerați.

29.     Participarea reprezentanților OSIM și ORDA la ședințele Comitetului organizatoric va fi stabilită în regim de lucru și poate include participare în regim videoconferință și/sau prin corespondență.

 

 

IV. Evaluarea lucrărilor, desemnarea și premierea câștigătorilor

 

30.     Lista participanților care au fost promovați, la fiecare etapă a Concursului, se publică pe paginile web și Facebook ale AGEPI.

31.     Finaliști ai Concursului se desemnează participanții care au promovat etapa a III-a a Concursului, în condițiile pct.15 al prezentului Regulament.

32.     Evaluarea lucrărilor se face în baza prezentărilor realizate de către finaliști în cadrul ședinței de totalizare (prezentarea poate fi făcută în persoană sau prin videoconferință: Skype, Zoom etc).

33.     În funcție de punctajul acumulat, Comitetul organizatoric desemnează câștigătorii Concursului, primilor trei participanți clasați ai Concursului li se acordă diplome și premii.

34.     Toți finaliștii Concursului vor primi diplome de participare și materiale promoționale din partea AGEPI și a partenerilor.

35.     Partenerii Concursului pot institui și acorda alte premii în limita prevederilor prezentului Regulament despre care vor informa Comitetul organizatoric.

36.     Premiile și diplomele sunt înmânate de către Comitetul organizatoric în cadrul ședinței de totalizare a Concursului.

Up