din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2005 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de marcă: R 800

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 7
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 23.05.2005
(111) Numărul de ordine al înregistrării R 800
(151) Data înregistrării 05.12.1994
(210) Numărul de depozit 000405
(220) Data de depozit 23.12.1993
(540) Reproducerea mărcii BUCURIA
Imagine pentru nr. de depozit:  000405
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Persoana care solicita notorietatea BUCURIA, societate pe acţiuni
Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Publicarea cererii 6/2005
Recunoaşterea se cere de la 1993-12-23
Data recunoaşterii notorietaţii 1993-12-23
Hotărârea Comisiei de Apel AGEPI 2005-12-13
(511) Clasificarea de la Nisa 02, 07, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de protecţie contra ruginii şi contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă.
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee.
29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muştar, oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă.
31 - produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale; alimente pentru animale.
32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
37 - construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 - telecomunicaţii.
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, cercetări şi proiectări corespunzătoare; analiza industrială şi servicii de cercetare, design-ul şi elaborarea hardware şi software de calculatoare; servicii juridice.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\7.mp3
Up