din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 13.02.2002 Atribuirea datei de depozit 17.01.2007 Inregistrarea 31.01.2007 Eliberarea certificatului de inregistrare 13.02.2012 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 14560

       
Statut Marcă expirată
Expirată 9/2012
(111) Numărul de ordine al înregistrării 14560
(151) Data înregistrării 17.01.2007
(181) Data de expirare 13.02.2012
(210) Numărul de depozit 010956
(220) Data de depozit 13.02.2002
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 05/2004
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2007
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv elementului "Moldovei".
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii Roua Moldovei
Imagine pentru nr. de depozit:  010956
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ENTEH S.A.
Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat COTRUŢA Leonid
Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - votcă.
Expirarea valabilitatii Înregistrarea mărcii se reînnoieşte la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiţia achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi. Condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de reînnoire a înregistrării se stabilesc în Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern, denumit în continuare Regulament.

22.01.2007 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11165.mp3
Up