din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.03.2003 Atribuirea datei de depozit 14.12.2004 Inregistrarea 28.01.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.03.2013 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 11680

       
Statut Marcă expirată
Expirată 3/2014
(111) Numărul de ordine al înregistrării 11680
(151) Data înregistrării 14.12.2004
(181) Data de expirare 03.03.2013
(210) Numărul de depozit 012556
(220) Data de depozit 03.03.2003
(442) Publicarea cererii examinate BOPI 11/2003
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2005
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii TRI MOLDOVANA
Imagine pentru nr. de depozit:  012556
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VOLCU Oleg
Bd. Dacia nr. 18, ap. 19, MD-2043, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat SOCOLOVA Ecaterina, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS. S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42/3, ap. 37, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Expirarea valabilitatii Înregistrarea mărcii se reînnoieşte la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiţia achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi. Condiţiile de perfectare şi de depunere a cererii de reînnoire a înregistrării se stabilesc în Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern, denumit în continuare Regulament.

10.01.2005 Decizia (se inregistreaza marca)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12923.mp3
Up