din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 07.11.2013 Atribuirea datei de depozit 14.11.2013 Examinarea preliminara 31.12.2013 Publicarea cererii 31.03.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.10.2014 Examinarea de fond 22.08.2015 Inregistrarea 24.06.2016 Eliberarea certificatului de inregistrare 07.11.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 27455

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 27455
(151) Data înregistrării 22.08.2015
(181) Data de expirare 07.11.2023
(210) Numărul de depozit 033967
(220) Data de depozit 07.11.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 07/2016
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "™", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 26.03.04; 26.15.09; 27.05.10; 29.01.15
(540) Reproducerea mărcii EXPERT SOLUŢII INTELIGENTE TM
Imagine pentru nr. de depozit:  033967
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate negru, galben, albastru-deschis, roz, violet, verde-deschis, bordo
(730) Solicitant/Titular EXPERT-ONLINE S.R.L.
Str. Serghei Lazo nr. 11, MD-2071, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
modificare 08.06.2016
EXPERT-ONLINE S.R.L., MD
Str. Columna nr. 170, ap. 74, MD-2004, Truşeni, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 36, 38
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii operaţionale on-line de negociere, inclusiv de operare on-line pe pieţe pentru vânzătorii de produse şi/sau servicii; servicii de negociere on-line în care vânzătorul afişează produsele care urmează să fie oferite spre vânzare, pentru care cererea de ofertă se face prin intermediul Internetului, pentru a facilita vânzarea de produse şi servicii printr-o reţea de calculatoare şi furnizare de feedback evaluativ şi evaluări de produse şi servicii ale vânzătorilor, evaluarea valorii şi a preţurilor produselor şi a serviciilor oferite de vânzători, evaluarea performanţei cumpărătorilor şi vânzătorilor, servicii de livrare, precum şi experienţă globală de negociere în legătură cu acestea; servicii de publicitate, servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii.
Rezultatele examinarii: Decizia din 22.10.2014
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 38
- se respinge: 35, 36
Contestaţii 5277; 07.08.2014
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - EXPERT-ONLINE S.R.L., MD
prin intermediul mandatarului GOMENIUK Iuri
Contestaţii 7868; 22.12.2014
împotriva deciziei de respingere parţială a cererii de înregistrare a mărcii
Contestatar(i) - EXPERT-ONLINE S.R.L., MD
1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2014.10.22 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru următoarele servicii din clasa 35: "publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; cu excepţia promovării vînzărilor pentru terţi, inclusiv a serviciilor prestate de magazinele angro şi cu amănuntul" şi pentru totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 36, 38.
3. În termen de pînă la o lună din data expedierii prezentei hotărâri, solicitantul va achita taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 40 din Taxele pentru servicii cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 1997.08.13).
4. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.
Notă: Pentru taxa menţionată pot fi aplicate scutiri (50%), dacă solicitantul nu a preluat sau nu a transmis în condiţiile legale dreptul său pînă la data plăţii şi este o întreprindere care întruneşte criteriile stabilite în art. 2 al. (2-4) din Legea nr. 206-XVI din 7 iulie 2006 privind susţinerea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.
Data hotărârii - 29.06.2015
 
Comisia de Contestatii

09.06.2014 Aviz provizoriu de respingere partiala
22.10.2014 Decizie de inregistrare a marcii cu contestatie neintemeiata la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36439.mp3
Up