din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 31.10.2013 Atribuirea datei de depozit 18.01.2014 Examinarea preliminara 28.02.2014 Publicarea cererii 31.05.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 18.07.2014 Examinarea de fond 23.02.2017 Inregistrarea 03.03.2017 Eliberarea certificatului de inregistrare 31.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 29252

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 2494 din 15.04.2024 Data achitării taxei 19.04.2024
(111) Numărul de ordine al înregistrării 29252
(151) Data înregistrării 23.02.2017
(181) Data de expirare 31.10.2023
(210) Numărul de depozit 033942
(220) Data de depozit 31.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2017
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "Moldova"
(540) Reproducerea mărcii MOLDOVA ÎN PROGRES
Imagine pentru nr. de depozit:  033942
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular MOLDOVA ÎN PROGRES, asociaţie obştească
Bd. Moscova nr. 12, ap. 6, MD-2068, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee.
Permisiune Decizia nr. 1117-745 din 31.12.2015
Contestaţii 5435; 28.10.2016
împotriva deciziei de retragere
Contestatar(i) - MOLDOVA ÎN PROGRES, asociaţie obştească, MD
prin intermediul mandatarului av. Iulian E. IORGA, C.A. "IORGA IULIAN"
1. Se acceptă parţial revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 2016.09.02 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru următoarele produse din clasa 16: "produse de imprimerie; materiale de instruire sau învăţămînt".
3. În termen de pînă la o lună din data expedierii prezentei hotărâri, solicitantul urmează să achite taxa pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 250 Euro (p. 35(a) din Nomenclatorul serviciilor cu semnificaţie juridică în domeniul protecţiei obiectelor proprietăţii intelectuale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 774 din 1997.08.13) şi taxa neplătită în termenul prevăzut - 125 Euro (art. 84 al Legii nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor), în total - 375 Euro.
4. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea procedurilor.
Notă: Titularul dreptului de protecţie al mărcii beneficiază de reduceri în cuantum de 50% din tariful stabilit, dacă este persoană fizică sau dacă este o întreprindere care întruneşte criteriile legale stabilite întreprinderilor mici şi mijlocii.
Data hotărârii - 07.12.2016
 

18.07.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36500.mp3
Up